1. По сообщению Monika Kumlehn от 12.03.2024:
  2. Ming Chen, Yang Lu, Jiahao Ning, Wenge Yang, Jinfu Shu, Ho-kwang Mao (2023). Discovery of the Baijifeng impact structure in Tonghua, Jilin, China // Matter Radiat. Extremes 8, 058403.


The Baijifeng impact structure on the top of Baijifeng Mountain (Ming Chen et al., 2023).На главную